Stanovy

O nás

STANOVY zapsaného spolku : 

Úplné znění

Sdružení hliněného stavitelství z.s.

vydané a schválené ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb. v platném znění — Zákona o sdružování občanů

I. Obecná ustanovení

1.      Sdružení je právnickou osobou. Sdružení je dobrovolnou zájmovou organizací. Sdružení vzniká registrací.
2.      Do postavení sdružení a jeho činnosti mohou státní orgány zasahovat jen v mezích zákona. Sdružení je oprávněno obracet se na státní orgány s peticemi.
3.      Nikomu nesmí být občansky na újmu, že se sdružuje, že je členem sdružení, že se účastní jeho činnosti nebo jej podporuje, anebo že stojí mimo ně.
4.      Sdružení může s jiným sdružením uzavřít smlouvu o součinnosti, která ke své platnosti vyžaduje písemnou formu.
5.      Nikdo nesmí být nucen k členství ve sdružení ani k účasti na jeho činnosti. Ze sdružení může každý svobodně vystoupit.
6.      Sdružení je založeno dnem uzavření smlouvy o založení sdružení a podpisu stanov.

II. Název sdružení

Název sdružení zní: Sdružení hliněného stavitelství z.s. (v rámci stanov dále jen „sdružení“)

III. Sídlo sdružení

Sídlo sdružení je na adrese : Poříčí 273/5, 639 00 Brno - Staré Brno

IV. Cíl činnosti sdružení

1.      Nepálená hlína je uznávaným materiálem jak pro své přednosti spojené s energetickými úsporami, tak i pro příznivé působení na zdraví člověka. Cílem činnosti sdružení je realizace sdružovacího práva občanů k organizování  a výkonu jejich odborné činnosti v oblasti ochrany a záchrany existujících hliněných staveb jako součásti našeho kulturního dědictví a podpory užití nepálené hlíny a dalších přírodních materiálů v architektuře a stavitelství v co možná nejširším rozsahu.
2.      Cíle činnosti dosahuje sdružení zejména tím, že :
a)      podporuje odbornou výchovu i další vzdělávání, organizování vzdělávacích a osvětových akcí, např. kurzů, seminářů apod.,
b)      propaguje, shromažďuje a vyměňuje informace, zpracovává, vydává a prodává směrnice a informační materiály, iniciuje legislativní změny,
c)      podporuje projekční a výzkumné činnosti, poskytuje poradenství
d)     podporuje a organizuje kulturní a umělecké aktivity v oblasti nepálené hlíny
e)      podporuje mezinárodní spolupráci.

V. Členství ve sdružení

1.      Členy sdružení jsou :
a)      členové přípravného výboru
b)      noví členové
2.      Sdružení vede seznam členů, který obsahuje jméno a příjmení člena, jeho datum narození, (případně rodné číslo) a bydliště.
3.      Novým členem sdružení může být každá fyzická osoba nebo právnická osoba, která souhlasí se svým členstvím ve sdružení a o jejímž přijetí za člena sdružení rozhodl výkonný výbor.
4.      Členství ve sdružení zaniká :
a)      písemným oznámením člena o vystoupení ze sdružení doručeným výkonnému výboru
b)      vyloučením
c)      smrtí člena
d)     okamžikem nezaplacení členského příspěvku
5.      Vyloučení. Člen sdružení může být ze sdružení vyloučen na základě rozhodnutí výkonného výboru. Důvodem vyloučení může být pouze hrubé porušení členských povinností nebo hrubé poškození zájmů sdružení. V případě vyloučení člena zaniká jeho členství ke dni přijetí rozhodnutí výkonného výboru o vyloučení člena.

VI. Práva a povinnosti členů sdružení

1.      Členové sdružení jsou :
·        oprávněni účastnit se členského shromáždění s hlasovacím právem.
·        oprávněni vyjadřovat se k činnosti sdružení, k přijímaným dokumentům a ke zprávám o činnosti sdružení
·        povinni platit členské příspěvky, dodržovat stanovy a hájit zájmy sdružení
·        povinni nevystupovat jménem sdružení bez jeho vědomí, tzn. bez vědomí a pověření nejméně tří členů výkonného výboru sdružení
·        povinni podílet se na plnění cílů a předmětu činnosti sdružení a informovat sdružení o svých aktivitách, poznatcích a zkušenostech, týkajících se předmětu činnosti sdružení.

VII. Orgány sdružení

1.      Orgány sdružení jsou :
a)      členské shromáždění
b)      výkonný výbor
2.      Sdružení si dále může pro svou činnost zřídit odborné komise (rady). Počet a úkoly jednotlivých komisí písemně upraví výkonný výbor, který rovněž i bez návrhu jmenuje a odvolává předsedy a členy těchto komisí (rad).

VIII. Členské shromáždění

1.      Členské shromáždění je nejvyšším orgánem sdružení. Skládá se ze všech členů sdružení.
2.      Výroční zasedání členského shromáždění se koná alespoň jedenkrát ročně. Jiné zasedání členského shromáždění než výroční je zasedání mimořádné. Den, místo a program zasedání stanoví výkonný výbor v pozvánce na zasedání členského shromáždění, kterou  publikuje zveřejněním na internetových stránkách www.hlina.info.
3.      Do pravomoci a působnosti členského shromáždění patří :
·        rozhodování o zániku sdružení, změně jeho názvu a symboliky
·        jmenování a odvolávání členů výkonného výboru
·        schválení výše členských příspěvků ( včetně termínu a způsobu placení )
·        schválení stanov sdružení a jejich změn
·        rozhodování o jakékoliv další otázce, pokud tato bude vyhrazena pro působnost členského shromáždění
4.      Členské shromáždění je schopno jednat, usnášet se a volit, je-li přítomna alespoň čtvrtina členů sdružení (usnášeníschopnost). Není-li členské shromáždění usnášeníschopné, nekoná se. Výkonný výbor svolá náhradní členské shromáždění, které se musí konat nejpozději za 15 dnů a nejdříve za 5 dnů, a to tak, že písemné oznámení o konání publikuje zveřejněním na internetových stránkách www.hlina.info. Náhradní členské shromáždění musí mít nezměněný pořad jednání a je schopno usnášení bez ohledu na ustanovení první věty tohoto článku.
5.      Hlasování členského shromáždění je veřejné, nerozhodne-li členské shromáždění, že o konkrétním návrhu se bude hlasovat tajně. Každý z členů sdružení, který má hlasovací právo, má jeden hlas. Členské shromáždění hlasuje vždy nejdříve o návrzích předložených výkonným výborem. Členské shromáždění rozhoduje formou usnesení. Usnesení se považuje za přijaté, hlasuje-li pro něj nadpoloviční většina přítomných členů shromáždění, není-li stanovami určeno jinak. K rozhodnutím o změně stanov sdružení a odvolávání členů výkonného výboru je vždy zapotřebí souhlasu alespoň tříčtvrtinové většiny všech hlasů členů. Je-li přijat návrh výkonného výboru, o dalších protinávrzích se nehlasuje.
6.      Členské shromáždění řídí předseda výkonného výboru (dále jen předsedající) nebo výkonným výborem písemně pověřený člen výkonného výboru. Je-li členské shromáždění přístupné veřejnosti, mají přítomní občané povinnosti účastníků shromáždění. Nesmějí zasahovat do jednání, pokud předsedající nerozhodne jinak.
7.      Vyžádá-li si to situace a v zájmu řešení závažné problematiky sdružení (ekonomické apod.), svolá výkonný výbor mimořádné členské shromáždění. Mimořádné členské shromáždění svolá výkonný výbor vždy, pokud o to požádá 1/3 všech členů sdružení. Postup svolání, účasti, usnášeníschopnosti a hlasování je stejný jako u řádného členského shromáždění.
8.      O průběhu členského shromáždění (i mimořádného) se vždy pořizuje zápis, který podepisuje předsedající, zapisovatel a ověřovatel zápisu. Nedílnou součástí každého zápisu je prezenční listina.

IX. Výkonný výbor

1.      Výkonný výbor je statutárním orgánem sdružení, řídí činnost sdružení a jedná jeho jménem.
2.      Výkonný výbor rozhoduje o všech záležitostech sdružení, které nejsou těmito stanovami vyhrazeny do působnosti členského shromáždění.
3.      Výkonnému výboru přísluší zejména :
·        organizovat a řídit veškerou organizační a ekonomickou činnost provozovanou v rámci sdružení, k tomuto účelu je oprávněn vydávat závazné směrnice, pokyny a nařízení
·        hospodařit samostatně v rámci sestaveného rozpočtu s cílem maximální hospodárnosti při vynakládání prostředků
·        sestavovat roční závěrku sdružení tak, aby ji členské shromáždění mohlo nejpozději do konce následujícího kalendářního roku schválit. Za předložení je zodpovědný výkonný výbor.
·        rozhodovat o přijetí nového člena sdružení
·        schvalovat vnitřní předpisy sdružení
4.      Výkonný výbor má 5 členů — předsedu, místopředsedu a 3 členy výboru. Členové volí ze svého středu předsedu a místopředsedu výkonného výboru.
5.      Člen výkonného výboru může z této funkce odstoupit písemným prohlášením, doručeným výkonnému výboru. Členství odstoupivšího člena končí dnem, kdy výkonný výbor toto odstoupení projednal nebo měl projednat. Člen výkonného výboru může být ze své funkce odvolán členským shromážděním pouze z důvodu závažného porušení povinností při výkonu své funkce.
6.      Výkonný výbor je oprávněn namísto nejvýše jednoho člena výkonného výboru, jehož členství ve výkonném výboru zaniklo, kooptovat jednoho člena výkonného výboru z řad členů sdružení, a to na dobu do příštího zasedání členského shromáždění, které musí jeho členství ve výkonném výboru potvrdit.
7.      Člen výkonného výboru musí být členem sdružení ve smyslu článku V. těchto stanov.
8.      Výkonný výbor je schopen jednat a usnášet se, je-li přítomna alespoň nadpoloviční většina všech jeho členů.
9.      Výkonný výbor rozhoduje formou usnesení. Při hlasování se považuje každý návrh za přijatý, hlasuje-li pro něj nadpoloviční většina členů výkonného výboru.
10.  O průběhu zasedání výkonného výboru se pořizuje zápis, který podepisuje výkonným výborem určený zapisovatel a další dva členové výkonného výboru bez ohledu na funkce.
11.  Členové výkonného výboru jsou povinni účastnit se zasedání a porad výkonného výboru, vykonávat svou funkci osobně a ku prospěchu sdružení, jsou povinni dbát zájmů sdružení a posilovat jeho společenskou vážnost.

X. Majetek sdružení a zásady hospodaření

1.      Majetek sdružení tvoří movité a nemovité věci, pohledávky a jiná majetková práva a práva nehmotné povahy.
2.      Zdrojem majetku sdružení jsou zejména :
·         dotace státních orgánů
·         příjmy z členských příspěvků stanovených na příslušný kalendářní rok
·         dary a dotace jiných právnických či fyzických osob
·         jiné příjmy
3.      Finanční závazky sdružení jsou limitovány jeho majetkem.
4.      Všechna pravidla a předpisy finančního hospodaření a vedení účetnictví sdružení musí vycházet z obecně závazných právních předpisů České republiky, které tuto problematiku řeší a musí být s těmito a předpisy v souladu.

XI. Jednání za sdružení

Za sdružení jedná a podepisuje samostatně předseda nebo místopředseda výkonného výboru (statutární zástupci). Činí tak způsobem, že k názvu sdružení či otisku razítka připojí svůj podpis. Za sdružení je dále oprávněna jednat osoba, která byla k jednání písemně zmocněna předsedou nebo místopředsedou výkonného výboru.

XII. Soudní ochrana

1.      Považuje-li člen sdružení rozhodnutí některého z jeho orgánů, proti němuž již nelze podle stanov či dalších vnitřních předpisů sdružení podat opravný prostředek, za nezákonné nebo odporující stanovám, může do 30 dnů ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 6 měsíců od rozhodnutí požádat okresní soud o jeho přezkoumání.
2.      Návrh na přezkoumání nemá odkladný účinek. Soud však může v odůvodněných případech výkon napadeného rozhodnutí pozastavit.

XIII. Zánik sdružení

1.      Sdružení zaniká :
a)      dobrovolným rozpuštěním. O tomto rozhoduje výlučně členské shromáždění a k přijetí takového rozhodnutí je třeba tříčtvrtinové většiny hlasů všech členů sdružení.
b)      pravomocným rozhodnutím Ministerstva vnitra České republiky o jeho rozpuštění.
2.      Při zániku sdružení se provede majetkové vypořádání.

XIV. Závěrečná ustanovení

1.      K výkladu těchto stanov je příslušný pouze výkonný výbor. K vydání jakýchkoliv oznámení a listin sdružení je oprávněn v rámci své kompetence pouze výkonný výbor.
2.      Veškeré právní vztahy, vyplývající ze stanov sdružení, vztahy uvnitř sdružení a právní vztahy související se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména pak zákonem č. 83/1990 Sb. v platném znění — Zákon o sdružování občanů.
3.      Stanovy lze měnit pouze na základě rozhodnutí členského shromáždění a výlučně písemnou formou. Změnu stanov oznámí sdružení písemně Ministerstvu vnitra České republiky do 15 dnů od jejího schválení a připojí ve dvojím vyhotovení text změny.
4.      Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem registrace sdružení.

Stanovy byly schváleny členskou schůzí dne : 25.11.2006, registrace Ministerstvem vnitra 8. 1. 2007