Kvalifikační zkoušky jsou dvojího typu:

1. Kvalifikační zkoušky ECVET

SHS z.s. má oprávnění zkoušet znalosti vyplývající z obsahu kurzů ECVET (oprávnění je dáno členstvím v "Memorandu o porozumění", kde pracuje již  řadu let, tyto zkoušky jsou uznávány členy Memoranda po celé Evropě.  

2. Kvalifikační zkoušky NSK

SHS z.s. má oprávnění zkoušet znalosti vyplývající z požadavků NSK (Národní soustava kvalifikací), autorizaci k provádění těchto zkoušek sdružení obdrželo od MPO (autorizující orgán):

  • Zhotovitel hliněných staveb - zedník (36-111-H)
  • Zhotovitel hliněných staveb - omítkář (36-112-H) 
  • Zhotovitel hliněných staveb - dekoratér omítek (36-113-H). 

 

ad 1. Kvalifikační zkoušky ECVET

Zkoušky se provádějí podle evropského kreditního systému ECVET, který si  současné době razí cestu i do  našich škol. Způsob zkoušení byl sladěn v rámci evropských projektů Partnerství tak, aby průběh zkoušení a úroveň hodnocení byly shodné ve všech organizacích napříč Evropou sdružených v Memorandu porozumění. Certifikáty ze zkoušek vydané SHS z.s. mají platnost i v dalších evropských zemích. 

Zkouška na úrovni L3 je na úrovni vyučení řemeslníků.

V oblasti znalostí se vyžadují znalosti faktů, principů, procesů a obecných konceptů dané pracovní oblasti. Dovednosti, které má zkoušený prokázat, zahrnují poznávací a praktické dovednosti nutné k vykonávání činností a řešení problémů za použití základních metod, nástrojů, materiálů a informací. Do oblasti kompetence spadá odpovědnost za dokončení činností dané pracovní oblasti a schopnost přizpůsobení vlastního jednání okolnostem řešeného problému.

Zkouška na úrovni L4 je úrovni vedoucího pracovní skupiny (parťáka) řemeslníků.  

V oblasti znalostí se vyžadují obsáhlé faktické a teoretické znalosti dané pracovní/studijní oblastí. Dovednosti, které má zkoušený prokázat, zahrnují poznávací a praktické dovednosti nutné k  samostatnému řešení problémů dané pracovní / studijní oblasti. V oblasti kompetence je vyžadováno  jednání odpovídající pravidlům dané pracovní / studijní oblasti, která jsou většinou předvídatelná, ale mohou se měnit. Dohled nad rutinní prací ostatních, přijetí částečné odpovědnosti za vyhodnocování a zlepšování pracovních nebo studijních činností.  

Zkoušky se budou konat v Hostimi, cena zkoušky z jednoho kurzu bude 1550,- Kč. Délka zkoušky je cca 5 hodin, v 1 dni je možno vykonat zkoušky ze dvou kurzů.

ad 2. Kvalifikační zkoušky NSK

Kvalifikační zkoušky se konají obvykle v určitém časovém odstupu po skončení rekvalifikačních kurzů podle dohody s absolventy kurzů, jejich absolvování však není pro vykonání zkoušky nutnou podmínkou. 

Zkouší se celý obsah látky uvedený v hodnotících standardech příslušných kvalifikací (viz www.narodnikvalifikace.cz). 

Zkoušky se budou konat v Hostimi, cena samostatné zkoušky bude 9900,- Kč pro kvalifikaci omítkář a dekoratér omítek,  11900,- Kč pro kvalifikaci zedník. Cena zkoušek, které jsou spojeny s rekvalifikačními kurzy, je součástí ceny rekvalifikačních kurzů