Soutěž "Nebourat, ale obnovit!" 2020

Vyhlašovatelem je Sdružení hliněného stavitelství z.s.

Majitelé tradičních venkovských domů v české republice, postavených do roku 1950, které mohou být i neopravené a jejich původní charakter je z větší části zachován, mohou získat :


1. cenu - poukázku na kurz Poznej ● hlínu dle vlastního výběru v hodnotě až 6999 Kč,
2. a 3. cenu -- poukázku na kurz Poznej ● hlínu dle vlastního výběru v hodnotě 4999 Kč,
4. - 6. cenu -- hlínařské publikace nebo 50% slevy na kurzy SHS dle vlastního výběru.

 

Přihlášením do soutěže nám pomůžete šířit myšlenku, že tradiční domy jsou hodnotné a není třeba je bourat.

Úloha soutěžících:

Spolu s přihláškou poslat (v termínu od 7.2.2020 do 31.12. 2020) do soutěže dvě fotografie tradičního venkovského domu, který byl postaven v ČR do roku 1950, jehož původní charakter je z větší části zachován, může být i bez korekce a zchátralý.

1) Přihlásit se můžete zasláním fotografií a předáním těchto informací:

  • adresa domu na fotografii
  • GPS souřadnice vstupu do domu
  • Vaše jméno a příjmení
  • Vaše poštovní adresa
  • kontaktní e-mail (pokud máte)
  • jste majitelem domu na fotografii? (odpovídejte stručně zda ANO nebo NE)

 Přihlášku je možno podat prostřednictvím:

- webového formuláře na adrese www.hlina.info 
- emailu s vyplněním požadovaných informací a přiložením 2 fotografií na adresu info@hlina.info

 2) Poslat přesně dvě fotografie

  • První fotografie - celkový záběr na dům z exteriéru (od ulice nebo ze zahrady)
  • Druhá fotografie - záběr detailu nebo typického regionálního prvku domu (například: detail okna, komín, detail atiky, soklík, detail dřevěného stropu, pec, atd.

Tím, že pošlete přihlášku, souhlasíte s podmínkami soutěže, v níže uvedených pravidlech soutěže a prohlašujete, že uvedené údaje v přihlášce jsou pravdivé.

V případě, že chcete podat více informací o Vašem domu, lze tyto informace vložit nezávisle jako text, link, foto, video či audio. Rozšiřující informace nemají na soutěž vliv, umožní však předání kompletnějších informací o domu veřejnosti.

Po obdržení přihlášky, Vám administrátor soutěže pošle zprávu, zda jste splnili podmínky pro zařazení do slosování.

Losování se uskuteční na dalším ročníku hlínařské akce Hliněné sdílení 2021. Pokud nebudete přímo na vylosování, budeme Vás informovat prostřednictvím emailu. Výsledky losování pak najdete na stránce www.hlina.info

Těšíme se na vaše přihlášky a fotografie domů!

Přihlašovací formulář do soutěže je na konci stránky pod pravidly soutěže.

 

 

 

 

Více informací o pravidlech soutěže:

Pravidla soutěže s názvem "Nebourat, ale obnovit."

vyhlašovatel: Sdružení hliněného stavitelství z.s.

Tato pravidla soutěže jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže a mohou být změněna vyhlašovatelem jedině formou písemných dodatků.

I. ÚČEL SOUTĚŽE

Účelem soutěže je:

a) zvýšit povědomí lidí o hodnotě tradičních venkovských domů

b) přimět lidi k obnově tradičních venkovských domů namísto demolice

c) vytvořit databázi hliněných domů v ČR

II. VYHLAŠOVATEL SOUTĚŽE

Vyhlašovatelem soutěže je Sdružení hliněného stavitelství z.s., Poříčí 273/5, 639 00 Brno, IČ: 26655080 (dále jen "SHS" nebo "vyhlašovatel soutěže").

III. PŘEDMĚT SOUTĚŽE

Předmětem soutěže je vylosování výherců z akceptovaných přihlášek. Spolu se zasláním přihlášky je třeba zaslat i dvě fotografie.

Předmětem fotografií má být tradiční venkovský dům (jako dům je považována i tradiční hospodářská stavba nesloužící k bydlení), který se nachází v České republice a byl postaven do roku 1950. Tento dům může být i bez korekce, takže může být i zchátralý. Je však důležité, aby byl z větší části zachován původní charakter domu, to znamená, že nebyly dělány zásadní zásahy do konstrukce, je zachován původní tvar střechy, původní zdi a větší část původních oken.

IV. PODMÍNKY PŘIHLÁŠEK

1. Soutěžící se může do soutěže přihlásit zasláním emailu nebo vyplněním online formuláře, přičemž musí být doručeny dvě fotografie a požadované údaje (požadované údaje jsou: adresa domu na fotografii, GPS souřadnice vchodu do domu, Vaše jméno a příjmení, Vaše poštovní adresa, kontaktní e-mail - pokud máte, informace, zda jste majitelem domu na fotografii - ANO nebo NE). Email musí být doručen na adresu: info@hlina.info a musí mít předmět : Soutěž "Nebourat, ale obnovit." Online formulář lze vyplnit na adrese www.hlina.info/nebourat


2. Soutěžící může podat i více přihlášek, pokud jsou předmětem různé domy.


Přihlášky a fotografie budou posuzovány a schvalovány administrátorem, soutěžící bude o jejich schválení a zařazeni do losování následně vyrozuměn.

Pravidla soutěže jsou během celého trvání soutěže dostupné na stránce www.hlina.info

VI. TECHNICKÉ POŽADAVKY A PŘEDÁNÍ FOTOGRAFIÍ

Přihlášení domu do soutěže proběhne:

a) zasláním přihlášky v bodě VI.1. emailem nebo vyplněním online formuláře, v obou případech musí být zaslány také dvě fotografie domu.
Minimální rozlišení ani formát fotografie nejsou stanoveny. Soutěžící musí zdokumentovat jeden dům minimálně dvěma fotografiemi, (jedna celková z exteriéru, druhá ukazující detail nebo typický regionální prvek, například: detail okna, komín, detail atiky, soklík, detail dřevěného stropu, pec, atd.)

b) Soutěžící nemusí být majitelem domu, ale výhra ve slosování se bude vztahovat na dům na fotografii. Přihlášené fotografie nemohou být v rozporu s účelem soutěže, její požadavky a morálními zásadami.

VII. TERMÍNY V SOUTĚŽI

1. Začátek soutěže je 7.2.2020, t. j. první den, kdy se zájemce může přihlásit do soutěže.
2. Přihlašovat se a posílat fotografie soutěžních domů je možné během celého trvání soutěže až do jejího uzávěrky, t. j. 31.12.2020.
3. Slosování přihlášených domů bude probíhat během akce "Hliněné sdílení 2021", nejpozději do 1.4.2021.
4. Propozice soutěže a doplňující informace budou během celého průběhu soutěže veřejně dostupné na stránce www.hlina.info

VIII. PROCES LOSOVÁNÍ

1. Do losování budou zařazeny identifikační čísla přihlášek přiřazené administrátorem, jestliže přihláška a fotografie splnily všechny stanovené formální, obsahové a technické požadavky stanovené v čl. III - VI těchto pravidel soutěže a které budou do soutěže přihlášeny do termínu její uzávěrky, t. j.20.3. 2020.
2. Losování bude probíhat za dozoru statutára SHS.
3. Soutěžící budou o výsledcích slosování informováni na oficiálním vyhlášení výsledků, zasláním emailu na adresu uvedenou v přihlášce a následně i prostřednictvím stránky www.hlina.info

IX. CENY V SOUTĚŽI

Vyhlašovatel soutěže udělí vylosovaným soutěžícím následující ceny:

a) 1. cenu - poukázku na kurz Poznej ● hlínu dle vlastního výběru v hodnotě až 6999 Kč,
b) 2. a 3. cenu -- poukázku na kurz Poznej ● hlínu dle vlastního výběru v hodnotě 4999 Kč,
c) 4. - 6. cenu -- hlínařské publikace nebo 50% slevy na kurzy SHS dle vlastního výběru.

X. ZPŮSOB PROPAGACE SOUTĚŽE

Propagace soutěže se uskuteční zejména přes webové stránky www.hlina.info a sociální sítě (facebook SHS). Součástí propagace může být kampaň mediálních partnerů.

XI. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ

1. Vyhlašovatel soutěže si v případě, že má k tomu vážné důvody, vyhrazuje právo změnit pravidla soutěže, jakož i právo soutěž z časového hlediska zkrátit, odložit, přerušit nebo odvolat.
2. Vyhlašovatel soutěže si v případě, že nikdo ze soutěžících nesplnil podmínky soutěže pro postup do slosování (nebo pokud bude max. 5 přihlášených), vyhrazuje právo neprovést losování.
3. Soutěžící svým přihlášením do soutěže uděluje vyhlašovateli soutěže Sdružení hliněného stavitelství z.s., Poříčí 273/5, 639 00 Brno, IČ: 26655080 výslovný souhlas:
a) ke zpracování zaslaných osobních údajů ve smyslu zákona č. 428/2002 CFU o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů,
b) s publikováním soutěžních fotografií s uvedením adresy v tištěné nebo elektronické podobě v rámci soutěže a v rámci propagace dalších aktivit vyhlašovatele soutěže.
c) s tím, že vyhlašovatel je oprávněn za účelem propagace soutěže, použít bezplatně fotografie soutěžního domu a jiné obrazové, zvukové a zvukově - obrazové záznamy během udělování ceny a dále jejich uveřejňovat a šířit v hromadných informačních prostředcích a propagačních materiálech.
4. Soutěžící prohlašuje, že disponuje souhlasem osob zachycených na fotografii s jejich zveřejněním.
5. Zasláním přihlášky do soutěže spolu se soutěžní fotografií soutěžící uděluje vyhlašovateli soutěže právo bezplatně užívat název, značky, ochranné známky a / nebo loga soutěžícího ve svých obrazových, zvukových, obrazově zvukových a / nebo audiovizuálních záznamech, které budou / mohou být šířeny ( zpřístupněny veřejnosti) prostřednictvím tištěných, televizních nebo rozhlasových médií a / nebo prostřednictvím jiných informačních a komunikačních médií včetně internetu, zejména prostřednictvím stránek www.hlina.info
6. Zasláním přihlášky do soutěže emailem nebo poštou spolu se soutěžními fotografiemi soutěžící uděluje ve smyslu § 40 zákona č. 618/2003 Sb. o autorském právu a právech souvisejících s autorským právem (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů vyhlašovateli soutěže bezúplatnou nevýhradní licenci v neomezeném rozsahu na každý způsob použití soutěžních fotografií znám v době udělení nevýhradní licence. Autor uděluje poskytovateli souhlas k udělení souhlasu třetí osobě k užití díla vytvořeného příjemcem v rozsahu poskytovateli udělené licence (tzv. Sublicenci).

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Pravidla soutěže jsou schváleny vyhlašovatelem soutěže.

2. Pravidla soutěže jsou vyhotoveny v jednom exempláři, který je uložen u vyhlašovatele soutěže.

3. Pravidla soutěže jsou také zveřejněny na www.hlina.info

 

V Brně dne 1.1.2020
Ing. Zdeněk Vejpustek, Ph.D. předseda SHS

Soutěžící přihlášením se do soutěže:

• uděluje výslovný souhlas vyhlašovateli soutěže ke zpracování zaslaných osobních údajů ve smyslu Evropské směrnice GDPR;

• uděluje výslovný souhlas vyhlašovateli soutěže s publikováním svých fotografií v tištěné nebo elektronické podobě v rámci soutěže a v rámci propagace dalších aktivit vyhlašovatele soutěže;

• prohlašuje, že disponuje souhlasem osob zachycených na fotografii s jejich zveřejněním;

• uděluje ve smyslu Zákona č. 185/2015 Sb. - o autorském právu a právech souvisejících s autorským právem (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů vyhlašovateli soutěže bezúplatné oprávnění - nevýhradní licenci k použití autorských děl týkajících se projektu, tedy obrazových záznamů pořízených autorem.

Soutěžní fotografie domů

Soutěžní fotografie budou zveřejňovány na webu SHS a Facebooku SHS - v albu s názvem: Soutěž "Nebourat, ale obnovit." a v interaktivní mapě.

Těšíme se na Vaše přihlášky a fotografie domů!

Přihláška

Vaše jméno a příjmení*
Telefon
Kontaktní e-mail*
Adresa domu na fotografii*
Vaše poštovní adresa*
GPS souřadnice*
První fotografie – celkový záběr na dům z exteriéru (z ulicenebo ze zahrady)
Druhá fotografie - záběr detailu nebo typického regionálního prvku domu (například: detail okna, komín, detail atiky, soklík, detail dřevěného stropu, pec, atd.)