Kombinace dřeva a hlíny v moderním stavebnictví

O hliněném stavitelství > Napsali o hlíně

S domy, ve kterých se objevuje kombinace dřeva a hlíny, se setkáváme v České republice stále častěji. Hlavním důvodem je vzrůstající oblíbenost přírodních materiálů, která odráží současný rozvoj environmentálního myšlení o udržitelnosti života na Zemi a o ochraně zdraví člověka. Stavění z přírodních materiálů s využitím lokálních zdrojů má totiž při vhodně zvoleném přístupu předpoklady k tomu být energeticky úsporné, regionálně soběstačné a nezatěžující životní prostředí.
>

V posledních letech můžeme v České republice objektivně sledovat nárůst oblíbenosti dřeva jako přírodního materiálu ve stavebnictví a trvale stoupá i nárůst užívání hliněného materiálu pro omítky a hliněné zdivo v interiérech staveb (příznivé vlastnosti hlíny pro zdraví člověka). Spojení těchto materiálů se jeví jako logický důsledek výše popsaných trendů a je z hlediska trvanlivosti, funkčnosti a spolupůsobení dlouhodobě ověřeno. Tento progresivní trend je možné pozorovat po celém světě. Rozdíl mezi zeměmi je pouze v délce přetržky v používání hliněného materiálu vzhledem k masovosti uplatnění průmyslově vyráběných hmot (na našem území útlum trval cca 100 let).

V současné stavební praxi se stavby ze dřeva a hlíny nejčastěji vyskytují ve formě novostaveb rodinného bydlení a ekologických center nebo jako opravy a rekonstrukce historických objektů. Obě skupiny vyžadují specifický přístup, ale i důkladnou znalost chování obou materiálů. Historické stavby jsou obvykle cílem oprav, rekonstrukcí či památkové péče. Pro tyto stavby je nutná znalost původních technik, detailů, ale i zkušenosti s obvyklými poruchami a vadami. Přirozené vlastnosti těchto materiálů obvykle rychle odhalí nevhodně zvolený postup oprav a to může vést k rychlému zhoršení jinak stabilizovaného stavu budovy. Při navrhování a provádění novostaveb se setkáváme s potřebou předávat znalosti a zkušenosti o chování těchto materiálů investorům a realizačním firmám. Během všech fází výstavby je nutno respektovat vlastnosti přírodních materiálů. Obvykle jsou nutné úpravy "standardního" návrhu a provedení domu tak, aby byla zajištěna důsledná konstrukční ochrana pro všechny dřevěné a hliněné prvky.

Česká republika se může pochlubit domácími výrobci hliněných a dřevěných stavebních materiálů, řemeslníky i firmami, kteří již mají nezanedbatelné zkušenosti s realizacemi přírodních staveb, jako i projektanty a výzkumnými týmy kvalitativně přesahujícími naši republiku. Tematikou hliněných staveb se u nás dlouhodobě zabývá například Sdružení hliněného stavitelství z. s. (SHS z. s.) [1], které se kromě lektorské, konzultační a osvětové činnosti také silně orientuje na mezinárodní spolupráci v oboru [2], [3].

V pokračujících článcích (Historické stavby a Novostavby) budou presentované domy vybrané pro ukázku konstrukčních systémů, na které u nás nejčastěji narazíme. Můžeme u nás najít stavby ze dřeva a hlíny i mnohem rozsáhlejší, geometricky i tvarově složitější, ale i stavby podstatně jednodušší - vlastnosti přírodních materiálů jsou totiž ideální i pro stále populárnější svépomocná stavění. Další rozvoj stavění ze dřeva a hlíny je jistý, je jen otázkou, jaká bude jeho dynamika.

[1] Sdružení hliněného stavitelství z.s., webové stránky: www.hlina.info
[2] PIRATE - Ecvet Earthbuilding Europe, Assessment and Training in Earthbuilding, grant Evropské komise v rámci Lifelong Learning Programme č. 2012-3421/001-001, projekt č. 528117-LLP-1-2012-1-FR-Leonardo-LMP
[3] Projekt Leonardo da Vinci LearnWithClay Partnerství 2, "Noví členové pro ECVET Hliněné stavitelství", grantová smlouva č. CZ/13/LLP-LdV/PS/P/134081

Autor článku
Doc. Ing. Ivana Žabičková, CSc.
Autor článku
Ing. Zdeněk Vejpustek, Ph.D.

Fotogalerie