HLINĚNÉ SDÍLENÍ

Činnost sdružení > Akce

Jedná se o brněnskou akci směřovanou na širokou veřejnost, která se tradičně koná v prostorách Fakulty architektury VUT v Brně, Poříčí 273/5. Akce je zaměřena na provádění hliněných staveb a konstrukcí. Rozsahem se jedná o blok krátkých přednášek primárně řemeslníků a firem pracujících s hlínou.___________ENGLISH___________ Earth Sharing is a Brno event aimed at the general public, which traditionally takes place at the Faculty of Architecture of the Brno University of Technology, Poříčí 273/5. The event is focused on the execution of earthen buildings and constructions. The scale of the event is a block of short lectures holded primarily by craftsmen and companies commercially working with earth.

Kde

Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno

Kdy

31. 3. 2022 16.00 - 20.00

odkaz k připojení se ONLINE

po kliknutí na odkaz budete přesměrování do čekárny, prosím buďte trpěliví, nemusíme si během prezentací všimnout, že se někdo připojil, ale každých 15min to budeme kontrolovat. V případě potíží  +420 604 208 111 nebo email info@hlina.info

 

REZERVACE / RESERVATION

EN version below

Jedná se o veřejnou a maximálně otevřenou akci, která je zaměřená nejenom na realizace hliněných staveb, ale její součástí je i informování o možnosti navštívit certifikované kurzy Poznej hlínu nebo získat kvalifikaci Zhotovitel hliněných staveb. Celá akce bude zakončena diskusí.

 Cílem je seznámit řemeslníky a širokou veřejnost s prováděním hliněných staveb. Jednotliví přednášející seznamují posluchače se svými hlinařskými projekty, způsoby řešení problémů na stavbě i s výsledky po provedení. Vstupné je dobrovolné a mezi posluchači v současnosti převažují hlavně zájemci o stavbu či opravu svých domů za pomoci hliněného stavebního materiálu. 

Spolupořadatelem akce je tradičně Ústav stavitelství Fakulta architektury VUT v Brně a nad šestým ročníkem v roce 2022 převzal záštitu děkan Fakulty architektury, Ing. arch. MArch. Jan Kristek. Ph.D. 

Pojďte s námi sdílet nejnovější trendy využití nepálené hlíny ve stavebnictví.

Program:

1, Představení projektu ACTeco
- výukové kurzy o hliněném, slaměném a celkově udržitelném stavitelství
- představení bezplatné online platformy ACTeco.eu a její ovládání
- mezinárodní spolupráce v hliněném stavitelství
- kompletní výsledky projektu a kde je najít

Přednášející:

Ing. Zdeněk Vejpustek, Ph.D. - Sdružení hliněného stavitelství z.s.
Ing. arch. Zuzana Kierulfová - ArTUR

2, Současné realizace v hlíně
- představení prací řemeslníků a projektantů
- představení výrobců hliněných stavebních materiálů
- aktuální výzvy a trendy v hliněných realizacích

Přednášející :


Ondřej Adamský - Hlinařina.cz
Michal Navrátil - Picas
Bohdan Nebesař - Hlinatura v.o.s.
Martin Papež - Hlína pro Dům
Ing.arch. Markéta Petrová  - Tadelakt 
Markéta Zímová - Hliněný dům

a další 


3, Diskuse

----------------------------------It is a public event, friendly open everybody, which is not only focused on the execution of earthen buildings, but also includes information about the possibility of attending certified Learn Earth courses or obtaining the Czech national qualification "Clay building maker". The event will finish with a discussion.

The aim is to inform craftsmen and the general public about the execution of earthen buildings. The individual lecturers introduce the audience to their earthen projects, how they solve problems on site and show the results after completion. Admission is voluntary and the audience is currently dominated by those interested in building or repairing their homes using earthen building materials.

The co-organiser of the event is traditionally the Department of Civil Engineering, Faculty of Architecture, Brno University of Technology and the sixth edition in 2022 is under the auspices of the Dean of the Faculty of Architecture, Ing. arch. MArch. Jan Kristek. Ph.D.

Join us to share the latest trends in the use of earthen building material in construction industry!

Program:

1, Introduction of the ACTeco project
- educational courses on earth, straw and overall sustainable architecture
- introduction of the free online platform ACTeco.eu and how to use it
- international cooperation in earthen architecture
- complete project results and where to find them

Speakers:

Ing. Zdeněk Vejpustek, Ph.D. - Earthen Architecture Association (SHS)
Ing. arch. Zuzana Kierulfová - ArTUR

2, Current realizations in earth
- presentation of works of craftsmen and designers
- presentation of manufacturers of earthen building materials
- current challenges and trends in earthen constructions

Speakers :

Ondřej Adamský - Hlinařina.cz
Michal Navrátil - Picas
Bohdan Nebesař - Hlinatura v.o.s.
Martin Papež - Hlína pro Dům
Ing.arch. Markéta Petrová  - Tadelakt
Markéta Zímová - Hliněný dům

and others


3, Discussion

Fotogalerie

Cena

  • 0.00 Kč, Vstupné dobrovolné
31. 3. 2022 16.00 - 20.00