ZDRAVÉ DOMY 2020

Činnost sdružení > Akce

Konference má svou tradici již od roku 2005.K rozdělení na českou (každý sudý rok) a slovenskou (každý lichý rok) část došlo v roce 2015, do té doby byla konference pouze v ČR. Česká část konference se postupně vyvinula z obecné konference o přírodním a ekologickém stavění na prezentaci současného vědeckého a výzkumného vývoje v oblasti hliněných staveb a dává i výrazný prostor orgánům památkové péče, realizačním firmám a výrobcům hliněného materiálu. Jednodenní exkurze umožňuje návštěvníkům seznámit se s výstavbou nových hliněných staveb i s rekonstrukcemi historických památkových objektů. Každý lichý rok konferenci pořádají naši slovenští přátelé, kde je zaměřena více na praktické použití přírodních stavebních materiálů.

Kde

Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno

Kdy

18. 9. 2020 08.00 - 19.30
>

Zdravé domy 2020 / Healthy houses 2020 (18.9.2020)

16. mezinárodní vědecká konference Zdravé domy 2020


Téma konference: Hliněný materiál v interiéru budov
Místo konání konference: Fakulta architektury, VUT v Brně, Poříčí 273/5, Brno, Česká republika.
Registrace je závazná až po zaplacení konferenčního poplatku.
Konferenci pořádá Sdružení hliněného stavitelství z.s. a spolupořadatelem je Ústav stavitelství Fakulta architektury VUT v Brně. Čestnými spolupořadateli jsou Fakulta architektúry STU v Bratislave (SK) a sdružení ArTUR (SK). Nad akcí převzal záštitu děkan Fakulty architektury, VUT v Brně, Ing. arch. MArch. Jan Kristek. Ph.D.
Jednací jazyk: čeština, slovenština, angličtina

Exkurze dne 19.9.2020. je zrušena.

Program mezinárodní vědecké konference Zdravé domy 2020

8:00 - 9:00 registrace

9:00 - 9:15 zahájení a úvodní slovo pořadatelů.

Čas a přednášku (25min) se skládá z presentace (15min) a diskuse (10min). Přednášející
mohou poměr presentace/diskuse upravit.


9:15 - 11:45 první přednáškový blok 

Ing. arch. Zuzana Kierulfová - Hlina ako súčasť udržateľných riešení v interiéroch stavieb 
prof. Ing. Josef Chybík, CSc. - Užitné vlastnosti stavebních materiálů a jejich vliv na tvorbu životního prostředí                                
doc. Ing. arch. Henrich Pifko, PhD. - Hlinené stavebné konštrukcie - návrh TNI
Ing. Jan Růžička, Ph.D. - Dynamická simulace tepelně vlhkostního chování budovy s využitím nepálených cihel  
Prof. Ing. Veronika Kotradyová, PhD. - Interiéry tradičných a ekologických stavieb pri zohľadnení evironmentálnych aspektov a kultúrnej regionálnej identity
Dr. Johannes Tintner - Can infrared light detect the age of straw in adobe constructions?

11:45 - 13:30 obědová pauza 

13:30 - 15:00 druhý přednáškový blok

Ing. Jan Müller, Ph.D. - Schopnost hlíny regulovat vlhkost vzduchu v interiéru
Mgr. Alena Dunajová - Interiéry tradičních domů zrušeno
ThLic. PhDr. Marek Matějek, Ph.D. Th.D. - Záchrana kopaničářské Janúšovy usedlosti   
Ing. arch Eva Neumayerová - Použití hliněných omítek v interiéru jako součást studentského vzdělávacího programu

15:00 - 15:30 diskuze + přestávka

15:30 - 17:45 třetí přednáškový blok 

Ing. Daniel Grmela - Tepelně technické vlastnosti konstrukcí ze slaměných balíků
Ing. Jan Růžička, Ph.D. - Numerické modelování statického působení dusané stěny z nepálené hlíny  
UNESCO Honorary Professor Rowland Keable - Rammed earth inside the building envelope
doc. Ing. Nikol Žižková, Ph.D. - Návrh a testování hliněné směsi vhodné pro konstrukci z dusané hlíny (pouze přednáška)
doc. Ing. arch. Petr Suske, CSc. - Hliněný materiál v interiéru budov (pouze přednáška)

17:45 -18:45 Diskuse 
18:45 -19:00 Ukončení, zhodnocení
21:00 Společenský večer

 

Registrační formulář

Zájemci o online přístup na konferenci kontaktujte nás na 604 208 111 nebo info@hlina.info.

 

The 16th International scientific conference Healthy houses 2020


Conference theme: Earthen Material in Building Interiors.
Venue: Faculty of Architecture, Brno University of Technology, Poříčí 273/5, Brno, Czech Republic.
Registration is mandatory only after the conference fee has been paid.
The conference is organized by the SHS and co-organizer is Institute of Civil Engineering, Faculty of Architecture, Brno University of Technology. The honorary co-organizers are the Faculty of Architecture of the Slovak University of Technology in Bratislava (SK) and the ArTUR Association (SK). The event is held under the auspices of the Dean of the Faculty of Architecture, Brno University of Technology, Ing. MArch. Jan Kristek. Ph.D.
Official language: Czech, Slovak, English
Article registration link (call for papers): https://forms.gle/k893CirFwEErHuu27

Excursion on 19.9.2020. is canceled.

Program of the international scientific conference Healthy
Houses 2020

8:00 - 9:00 registration

9:00 - 9:15 opening and introductory word of the organizers

Time and lecture (25min) consists of a presentation (15min) and discussion (10min).
Lecturers can adjust the presentation / discussion ratio.


9:15 - 11:45 first lecture block

Ing. arch. Zuzana Kierulfová - Hlina ako súčasť udržateľných riešení v interiéroch stavieb 
prof. Ing. Josef Chybík, CSc. - Užitné vlastnosti stavebních materiálů a jejich vliv na tvorbu životního prostředí                                
doc. Ing. arch. Henrich Pifko, PhD. - Hlinené stavebné konštrukcie - návrh TNI
Ing. Jan Růžička, Ph.D. - Dynamická simulace tepelně vlhkostního chování budovy s využitím nepálených cihel  
Prof. Ing. Veronika Kotradyová, PhD. - Interiéry tradičných a ekologických stavieb pri zohľadnení evironmentálnych aspektov a kultúrnej regionálnej identity
Dr. Johannes Tintner - Can infrared light detect the age of straw in adobe constructions?

11:45 - 13:30 lunch break

13:30 - 15:10 second lecture block

Ing. Jan Müller, Ph.D. - Schopnost hlíny regulovat vlhkost vzduchu v interiéru
Mgr. Alena Dunajová - Interiéry tradičních domů cancelled
ThLic. PhDr. Marek Matějek, Ph.D. Th.D. - Záchrana kopaničářské Janúšovy usedlosti   
Ing. arch Eva Neumayerová - Použití hliněných omítek v interiéru jako součást studentského vzdělávacího programu

15:10 - 15:40 discussion + break

15:40 - 17:45 third lecture block

Ing. Daniel Grmela - Tepelně technické vlastnosti konstrukcí ze slaměných balíků
Ing. Jan Růžička, Ph.D. - Numerické modelování statického působení dusané stěny z nepálené hlíny  
UNESCO Honorary Professor Rowland Keable - Rammed earth inside the building envelope
doc. Ing. Nikol Žižková, Ph.D. - Návrh a testování hliněné směsi vhodné pro konstrukci z dusané hlíny (pouze přednáška)
doc. Ing. arch. Petr Suske, CSc. - Hliněný materiál v interiéru budov (pouze přednáška)

17:45 - 18:45 Discussion 
18:45 - 19:00 Conclusion, evaluation
21:00 Social evening

 

Registration form

If you would like to get an online access to the conference, please contact us at +420 604 208 111 or info@hlina.info

 

 

 

 

 

Fotogalerie

Cena

  • 699.00 Kč, Posluchač bez příspěvku / Listener - 699 CZK (999 CZK na místě / on site)
  • 499.00 Kč, Člen SHS nebo ČKAIT / Member of EAA or ČKAIT - 499 CZK (799 CZK na místě / on site)
  • 0.00 Kč, Přednášející,Student,Sponzor,Organizátor / Contributor,Student,Sponzor,Organizer
  • 299.00 Kč, Exkurze / Excursion - 299 CZK (450 CZK na místě / on site)
  • 150.00 Kč, Sborník tištěný / Printed conference proceedings - 150 CZK (300 CZK na místě / on site)
  • 35.00 Kč, Sborník na CD / Conference proceedings on CD - 35 CZK (100 CZK na místě / on site)
  • 999.00 Kč, Vše v jednom / All in one - 999 CZK (1 499 CZK na místě / on site)
  • 299.00 Kč, Online přístup na konferenci
18. 9. 2020 08.00 - 19.30