HLINĚNÉ SDÍLENÍ

Činnost sdružení > Akce

Jedná se o brněnskou akci směřovanou na širokou veřejnost, která se tradičně koná v prostorách Fakulty architektury VUT v Brně, Poříčí 273/5. Akce je zaměřena na provádění hliněných staveb a konstrukcí. Rozsahem se jedná o blok krátkých přednášek primárně řemeslníků a firem pracujících s hlínou.___________ENGLISH___________ Earth Sharing is a Brno event aimed at the general public, which traditionally takes place at the Faculty of Architecture of the Brno University of Technology, Poříčí 273/5. The event is focused on the execution of earthen buildings and constructions. The scale of the event is a block of short lectures holded primarily by craftsmen and companies commercially working with earth.

Kde

Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno

Kdy

10. 2. 2023 16.00 - 20.00

odkaz k připojení se ONLINE

po kliknutí na odkaz budete přesměrování do čekárny, prosím buďte trpěliví, nemusíme si během prezentací všimnout, že se někdo připojil, ale každých 15min to budeme kontrolovat. V případě potíží  +420 604 208 111 nebo email info@hlina.info

 

REZERVACE / RESERVATION

EN version below

Jedná se o veřejnou a maximálně otevřenou akci, která je zaměřená nejenom na realizace hliněných staveb, ale její součástí je i informování o možnosti navštívit certifikované kurzy Poznej hlínu nebo získat kvalifikaci Zhotovitel hliněných staveb. Celá akce bude zakončena diskusí.

 Cílem je seznámit řemeslníky a širokou veřejnost s prováděním hliněných staveb. Jednotliví přednášející seznamují posluchače se svými hlinařskými projekty, způsoby řešení problémů na stavbě i s výsledky po provedení. Vstupné je dobrovolné a mezi posluchači v současnosti převažují hlavně zájemci o stavbu či opravu svých domů za pomoci hliněného stavebního materiálu. 

Spolupořadatelem akce je tradičně Ústav stavitelství Fakulta architektury VUT v Brně a nad sedmým ročníkem v roce 2023 převzal záštitu děkan Fakulty architektury, Ing. arch.Radek Suchánek, Ph.D.

Pojďte s námi sdílet nejnovější trendy využití nepálené hlíny ve stavebnictví.

PROGRAM

 

  Přednáška Přednášející Organizace
16:00 Zahájení Zdeněk Vejpustek SHS & FA VUT
  Projekt NAKI III - způsoby záchrany památkově chráněných válkových staveb a rozšíření odborných informací o hliněných stavbách v ČR. Ivana Žabičková, Zdeněk Vejpustek SHS & FA VUT
  Hliněné dekorace vstupních portálů hliněných staveb Monika Baršová, Helena Šuláková FA VUT
  Neobvyklá použití hliněných materiálů Bohdan Nebesař Hlinatura v.o.s
  Spojení přírodních materiálů a konvenčního stavitelství Ondřej Adamský Hlinaři.cz
  Vhodnost hliněných materiálů pro venkovní fasády Martin Papež Hlína pro dům
18:30 Přestávka    
  Vzdělávání v oblasti hliněného stavitelství v ČR Zdeněk Vejpustek SHS & FA VUT
  3D tisk staveb z hliněných materiálů Roman Bolcek FA VUT
  Studentský specifický výzkumný projekt "Hlína pro lidi" Mária Pružincová FA VUT
  Letní škola dusané hlíny při stavbě kolumbária Dagmar Dvořáková, Eva Drbalová FA VUT
  Stavba kolumbária z dusané hlíny Jan Müller SHS & FAST VUT
  Hliněné stavby Markéta Zímová HLINĚNÝ DŮM s.r.o.
20:00 Ukončení, Diskuse    

 

 

 

----------------------------------It is a public event, friendly open everybody, which is not only focused on the execution of earthen buildings, but also includes information about the possibility of attending certified Learn Earth courses or obtaining the Czech national qualification "Clay building maker". The event will finish with a discussion.

The aim is to inform craftsmen and the general public about the execution of earthen buildings. The individual lecturers introduce the audience to their earthen projects, how they solve problems on site and show the results after completion. Admission is voluntary and the audience is currently dominated by those interested in building or repairing their homes using earthen building materials.

The co-organiser of the event is traditionally the Department of Civil Engineering, Faculty of Architecture, Brno University of Technology and the seventh edition in 2023 is under the auspices of the Dean of the Faculty of Architecture, Ing. arch.Radek Suchánek Ph.D.

Join us to share the latest trends in the use of earthen building material in construction industry!

Program: comming soon

Fotogalerie

Cena

  • 0.00 Kč, Vstupné dobrovolné
10. 2. 2023 16.00 - 20.00