HLÍNA DNES - projekt OP RLZ

Název projektu:
Přírodní materiály a nepálená hlína v novodobých i tradičních stavbách.

Registrační číslo projektu:
CZ.04.1.03/3.3.11/3131

Název grantového schématu:
Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání

Poskytovatel podpory:
Jihomoravský kraj

Příjemce podpory - žadatel projektu:
Sdružení hliněného stavitelství, o.s.

Partner projektu:
Vysoké učení technické v Brně

Nepálená hlína

V minulosti jeden z hlavních používaných materiálů, v posledním století opovrhovaný, v současné době zažívá svou renesanci. Důvodem je jeho energetická nenáročnost při výrobě, snadná dostupnost, bezodpadová technologie, snadná recyklovatelnost po dožití. Dalším, stejně významným důvodem, je nejenom zdravotní nezávadnost, ale přímo příznivé působení na zdraví člověka. K jejímu užití se řadí další přírodní materiály jako dřevo, kámen, sláma, vlna, len, konopí. Cílem projektu je přispět ke zlepšení této neblahé situace vytvořením modulového vzdělávacího programu určeného pro cílové skupiny zástupců zaměstnavatelů a zaměstnanců projekčních a stavebních firem a pro stavební úřady. Vzdělávací program bude mezi cílové skupiny šířen formou konferencí, školení a dále prostřednictvím internetu.

Klíčové aktivity realizace projektu


1. Příprava a realizace konference Zdravé domy

    Mezinárodní konference Zdravé domy 2007 se bude konat 21. 6. 2007 na Fakultě architektury VUT v Brně. Konference se bude věnovat přírodním materiálům v jejich historické a dnešní podobě. Jejím cílem je propojit odborníky v této problematice v rámci zemí bývalé východní Evropy a navázat na myšlenku dřívější mezinárodní sítě DEAN - Danubian Earthen Architecture Network - založené již v roce 1994.

2. Příprava a realizace výstav

   Výstavy budou mít charakter vzdělávací a informační. Budou instalované jako výstavy doprovodné při konferencích Zdravé domy a výstavy samostatné, jejichž scénář bude odpovídat jejich zaměření.

3. Příprava a realizace exkurzí

   Exkurze seznámí účastníky se zajímavými hliněnými stavbami historickými i novodobými včetně objektů po rekonstrukci.

4. Vytvoření modulové výuky

    Během zpracování projektu jsou průběžně shromažďována a vytvářena data pro vytvoření modulové výuky. Je vyvíjena spolupráce s jednotlivými fakultami VUT v Brně (Fakulta stavební, Fakulta chemická).

5. Pilotní ověření výuky

    Pilotní ověření proběhne v závěrečných fázích projektu.

6. E-learningový portál

    E-learningová výuka bude vytvářena v prostředí MOODLE. 

7. Ověření funkčnosti portálu, provoz

    Po dokončení e-learningových kurzů bude provedeno závěrečné ověření funkčnosti portálu a jeho provozu.

  
Z realizace klíčových aktivit:


ZDRAVÉ DOMY 2007

Již 3. ročník mezinárodní konference Zdravé domy se konal na Fakultě architektury VUT v Brně ve dnech 21. a 22. 6. 2007 pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje Ing. Stanislava Juránka. Konference byla uspořádaná v rámci projektu OP RLZ „Přírodní materiály a nepálená hlína v novodobých i tradičních stavbách“, registrační číslo CZ.04.1.03/3.3.11/3131, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Pořadatelem bylo Sdružení hliněného stavitelství, o.s. jako nositel projektu a FA VUT v Brně jako partner projektu; konference byla ohodnocena ČKAIT 2 body. Konference se věnovala přírodním stavebním materiálům (hlína, dřevo, sláma, rákos a další) v jejich historické i dnešní podobě. Jejím cílem bylo upozornit na nové kvality, které do vnitřního prostředí budov tyto materiály vnášejí a které se tak stále více dostávají do popředí nejenom jako udržitelné zdroje surovin, ale i pro svou zdravotní nezávadnost; ukázat nové pohledy na hodnocení stavebních materiálů, kde již nejsou sledovány pouze hodnoty technického charakteru, ale i celý životní cyklus materiálů a budov z nich provedených.Zahraniční účastníci ve svých příspěvcích potvrdili, že stoupající zájem o zdravé prostředí v budovách je i v dalších evropských zemích. Zástupce Unesco Chair Earthen Architectures Philippe Garnier zhodnotil současný stav hliněného stavitelství ve světě a vnesl hlubší vhled do dané problematiky.

Konference byla spojena s výstavou věnovanou hliněným stavbám, výstavou o životním prostředí zapůjčenou Fakultou architektury Slovenské technické univerzity v Bratislavě a výstavkou firem.Součástí konference byla i exkurze, pro kterou byly vybrány objekty jako zástupci jednotlivých zájmových oblastí, a to: objekt v Hradčanech u Tišnova, který je budován jako první ze souboru domků na Slunečné ulici, rekonstrukci Horního mlýna ve Křtinách, stodolu z válků — kulturní památku - jako ukázku staré technologie, která se dochovala pouze na několika objektech u nás a zakončení exkurze bylo v Šatově u Znojma v hliněném objektu, rovněž kulturní památce, která byla ve dvorním traktu velmi citlivě doplněna zcela moderními prostory a slouží jako dobrý příklad  rekonstrukce starého hliněného objektu na stavbu vyhovující vysokým nárokům dnešního člověka.

V závěru se účastníci shodli na potřebě bližších vzájemných kontaktů v mezinárodním měřítku.

 

Pilotní ověření výuky

22. 3. 2007

29. 3. 2007

2. 4. 2007

26. 4. 2007

29. 6. 2007

16. 8. 2007

18. 10. 2007

29. 11. 2007

17. 1. 2008

22. 5. 2008

 

 ZDRAVÉ DOMY 2008
 
Mezinárodní konference Zdravé domy 2008 se konala na Fakultě architektury VUT v Brně ve dnech 18. a 19. 6. 2008. Konference byla uspořádaná v rámci projektu OP RLZ „Přírodní materiály a nepálená hlína v novodobých i tradičních stavbách“, registrační číslo CZ.04.1.03/3.3.11/3131, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Pořadatelem bylo Sdružení hliněného stavitelství, o.s. jako nositel projektu a FA VUT v Brně jako partner projektu; konference byla ohodnocena ČKAIT 2 body. Konference byla zaměřeny na oblasti:

- užití přírodních stavebních materiálů ve stavbách nových, energeticky úsporných- zachování starých hliněných objektů -- kulturního dědictví

- přestavby budov stávajících na principech udržitelného rozvoje.

Ze zahraničních hostů přednesl přednášku Hliněné pece Eckhard Beuchel, Lehmbau, Crimmitschau, DE, Felix Jerusalem, ETH Zürich, CH  zaujal přednáškou Díla ze slámy a Christian Meyer, DE přednesl vstupní přednášku k diskusi na téma evropská hliněná stezka - Domy z hlíny a dřeva. Ze Slovenska přednesla přednášku Využitie hliny v novostavbách na Slovensku Zuzana Kierulfová, ARTUR, SK, Henrich Pifko, STUBA, SK Hliněné konstrukce v pasivních domech, Agnesa  Iringová, STUBA, SK přednášku Drevostavby  z hladiska  mikroklímy obytného priestoru.Z českých přednášejících vystoupil z NPÚ Brno Marek Fajman s přednáškou Problémy péče o kulturní památky lidového stavitelství se zřetelem k péči o stavby, jejichž převažujícím stavebním materiálem je hlína. Z FA VUT Brno vystoupila Ivana Žabičková s přednáškou Sanační zásahy do nosných hliněných konstrukcí, Hana Urbášková s přednáškou Kvalita zdravé stavby a Josef Chybík s přednáškou Přírodní materiály jako prvek moderní architektury. Z podnikatelské sféry vystoupil Marek Vlček, Hliněný dům  přednáškou Hlína, konopí a rákos -- znovuobjevené materiály pro zdravé bydlení, p. Jindrák, Atrea s přednáškou Vnitřní klima v moderní stavbě pro bydlení a Michal Navrátil fi RIGI  s přednáškou Náklady slaměného domu.     

Konference sloužila jako diskusní fórum, na kterém byly diskutovány nové informace o dané problematice s požadavky, potřebami a názory cílových skupin. Zároveň měli zástupci cílových skupin možnost se osobně poznat navzájem i se zpracovateli grantového projektu, což usnadnilo vzájemnou komunikaci během prací na projektu a umožní lepší  spolupráci i do budoucna.Ukončení projektu

Projekt OP RLZ „Přírodní materiály a nepálená hlína v novodobých i tradičních stavbách“, registrační číslo CZ.04.1.03/3.3.11/3131, zkráceně "Hlína dnes", byl úspěšně ukončen 30. 6. 2008.